Even voorstellen ...

De vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad zet zich sinds 1975 in voor een betere bekendmaking van de Nederlandstalige welzijns- en gezondheidszorg in Brussel. Om de dienstverlening van de Brusselse welzijns- en gezondheidssector te verbeteren, stimuleren en organiseren wij overleg en samenwerking binnen en tussen de sectoren, worden vormingsactiviteiten georganiseerd en geeft de BWR advies aan beleidsinstanties. De BWR wordt in zijn taak gesubsidieerd en ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Missie
De Brusselse welzijnsraad stimuleert een toegankelijk welzijnsaanbod voor elke burger in Brussel door in een transversale context te werken aan kwaliteitsverhoging en innovatie van de Nederlandstalige welzijn- en zorgsector.

Visie
De BWR werkt vanuit een globaal beeld op een autonome, dynamische en actieve manier aan het Brusselse welzijnsbeleid. De BWR wenst in het werkveld een dynamiek teweeg te brengen door initiatieven te nemen waardoor de welzijnspartners beter met elkaar samen werken en elkaar versterken, vernieuwende impulsen te geven en signalen en adviezen te geven aan de overheid en het werkveld.

Unieke
De BWR handelt als een schakel tussen werkveld en beleid. We leggen dwarsverbindingen tussen verschillende actoren en werken daarbij steeds in en vanuit de cluster ‘Welzijn’.

Doelstellingen en methoden

De BWR detecteert
We houden de vinger aan de pols over wat leeft op welzijnsvlak in Brussel en laten vernieuwende ideeën uit het netwerk van de BWR naar boven komen. We doen dit door overleg en ontmoetingsmomenten te organiseren of er aan deel te nemen. We volgen ook beleidsontwikkelingen en onderzoeksrapporten op en vertalen dit naar de context van het Brusselse werkveld.

De BWR adviseert
De BWR maakt analyses van ontwikkelingen in werkveld en beleid en formuleert onderbouwde voorstellen. De bekommernis rond de toepasbaarheid van het beleid in Brussel en de specificiteit van het werken in Brussel staat daarbij steeds centraal.

De BWR initieert
De BWR ontwikkelt en ondersteunt projecten en methodieken met betrekking tot kwaliteitsverhoging en innovatie. We introduceren nieuwe thema’s en concepten bij groepen van organisaties en sectoren. We voeren waar nodig actieonderzoek om knelpunten en mogelijke oplossingen of aandachtspunten bloot te leggen.

De BWR informeert
In een streven naar een betere toegang tot het welzijnsaanbod is ontsluiting van informatie een essentieel gegeven. We doen dit onder meer door:
  • Jaarlijkse publicatie van het Brussels Zakboekje
  • Organisatie van vormings- en introductiedagen
  • Uitbouw van digitale databanken voor welzijn en gezondheid (SoKA, zorgzoeker, Brussel Sociaal Online) in samenwerking met partnerorganisaties
  • Publicatie van tijdschrift ‘Brussels welzijnsnieuws’
  • Aanbieden van aangepaste methodieken en materialen (onthaalkoffer, brochures,…)


De BWR werkt via een procesgerichte aanpak
De kern van onze aanpak bestaat er in om organisaties samen te brengen en de dynamiek, expertise en voorstellen uit te groep te laten komen en te ondersteunen.

Thema’s en sectoren
De BWR heeft in zijn 39-jarig (2014) bestaan heel wat kennis en expertise ontwikkeld op een aantal domeinen. Toch moeten we klaarstaan om in te spelen op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen binnen de Brusselse context. We willen daarbij ook complementair zijn aan de VGC en partnerorganisaties op het terrein. Onze werking spitst zich daarom momenteel voornamelijk toe op volgende thema’s en sectoren binnen het Brussels welzijnsveld:
  • Personen met een handicap, o.a. via ondersteuning van het Brussels regionaal Overleg gehandicapten (BROG) en het initiëren vernieuwende samenwerkingsprojecten.
  • Ouderenzorg, o.a. door ondersteuning van de lokale dienstencentra (BOD), uitwerken van samenwerkingsconcepten en deelname aan woonzorgconcept;
  • Interculturalisering, o.a. methodiek Bruggenbouwers, detectie behoeften bij allochtone ouderen, verspreiding expertise en begeleiding van projecten op het terrein;
  • Sociale uitsluiting, armoede en thuislozenzorg, o.a. detecteren drempels in de hulpverlening, inbreng expertise, organisatie week van de thuislozenzorg, actief opvolgen Brussels armoedebestrijdingplan.
  • Lokaal sociaal beleid, o.a. via visieontwikkeling, aanbieden methodieken en instrumenten, ondersteuning onthaal en lokale netwerken, deelname aan beleidsstuurgroep


 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC